Historia Katedry

W 1968 na Wydziale Elektroniki PWr utworzono strukturę instytutową. Powstał wówczas Instytut Telekomunikacji i Akustyki a w nim dwa Zakłady naukowo-dydaktyczne zajmujące się problematyką akustyczną; Zakład Elektroakustyki, kierowany przez nieżyjącego już prof. Zbigniewa Żyszkowskiego twórcy specjalności dydaktycznej Akustyka, wieloletniego Dziekana Wydziału Łączności i Prorektora PWr oraz Zakład Percepcji Dźwięku, kierowany przez doc.dr Janusza Renowskiego.

W 1973, przy Instytucie I-28 powołano Środowiskowe Laboratorium Hałasów i Wibracji kierowane przez doc. dr Janusza Zalewskiego a w 1975 roku utworzono Zakład Akustyki Cybernetycznej kierowany przez doc. dr Wojciecha Majewskiego. Zakłady naukowo-dydaktyczne istniały do 1978 roku tj do momentu zmiany struktury Instytutu. Po zmianie struktury, we wszystkich instytutach PWr, powstały zespoły dydaktyczne, zespoły naukowe oraz seminaria naukowe; jednostki organizacyjne o zmiennym składzie zależnym bądź od istniejących obciążeń dydaktycznych, bądź od podjętych prac badawczych.

Do struktury zakładowej wrócono w 1985 roku i wówczas utworzono dzisiejszy Zakład Akustyki, kierowany w latach 1985-1999 przez doc. Janusza Renowskiego (obecnie na emeryturze). Zakład ten liczył początkowo tylko 11 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 5 technicznych. 1 stycznia 1986 roku powstał Zakład Analizy i Przetwarzania Sygnałów Akustycznych. Twórcą zakładu oraz wychowawcą prawie wszystkich pracowników był prof. dr inż. Wojciech Majewski, który kierował Zakładem do swojego przejścia na emeryturę w roku 2002. Od 2002 Zakładem Analizy i Przetwarzania Sygnałów Akustycznych kieruje dr inż. Stefan Brachmański.

W latach 1987-1997 nastąpiło podwojenie kadry nauczającej. Wzrost nastąpił po przyjęciu na etaty asystenckie absolwentów specjalności Akustyka oraz dzięki przejściu do Zakładu Akustyki pracowników naukowych ze Środowiskowego Laboratorium Hałasów i Wibracji. Przyczyną było zwiększenie zadań dydaktycznych Zakładu, w tym powstanie drugiej specjalności akustycznej prowadzonej przez Zakład, specjalności inżynierskiej o nazwie Inżynieria Dźwięku. Obecnie Zakład prowadzi na Wydziale Elektroniki zajęcia dydaktyczne na dwóch specjalnościach akustycznych, a ponadto zajęcia na profilu dyplomowania Transmisja Dźwięku na specjalności Telekomunikacja oraz na profilu Sprzęt Elektroniczny Powszechnego Użytku na specjalności Aparatura Elektroniczna. Przez pracowników Zakładu Akustyki, prowadzone są również pojedyncze przedmioty na Wydziale Architektury, Wydziale Ochrony Środowiska i Wydziale Podstawowych Problemów Techniki.

W 2007 roku Zakład Analizy i Przetwarzania Sygnałów Akustycznych połączył się z Zakładem Akustyki i w chwili obecnej tworzą jedną jednostkę dydaktyczną pod nazwą Zakład Akustyki.

W 1999 roku, po przejściu na emeryturę, doc.dr inż. Janusz Renowski przekazał kierownictwo Zakładu prof. dr hab. Andrzejowi Dobruckiemu i ten kieruje nim do chwili obecnej.

W dniu 1.03.2008 roku Zakład Akustyki przekształcił się w Katedrę Akustyki. Po likwidacji Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki w dniu 1 czerwca 2013 roku nastąpiła zmiana nazwy na Katedra Akustyki i Multimediów.