Profil absolwenta

Profil absolwenta

Wydział/kierunek: ELEKTRONIKI/ELEKTRONIKA

I stopień: studia stacjonarne. Czas trwania: 7 semestrów. Tytuł zawodowy: INŻYNIER
Możliwość kontynuacji studiów: Studia II stopnia na kierunku Elektronika i w pokrewnych kierunkach.

Sylwetka absolwenta: specjalność Inżynieria Akustyczna (EIA)

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych.

Umie stosować układy elektroniczne, w tym układy wielkiej częstotliwości,  badać urządzenia elektroniczne, w tym telekomunikacyjne i informatyczne.

Absolwent posiada ugruntowana podstawową wiedzę z zakresu elektroniki. W zależności od zainteresowań pozyskuje pogłębioną wiedzę z zakresu elektroniki. W zakresie elektroniki  posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu: aparatury elektronicznej, elektronicznych i komputerowych systemów automatyki, zastosowań inżynierii komputerowej w technice, elektroniki stosowanej, optoelektroniki, technik optymalizacji, akustyki i elektroakustyki oraz systemów akwizycji i przetwarzania informacji. Kreatywność jest mocną stroną absolwentów.

Absolwent specjalności Inżynieria akustyczna posiada wiedzę z zakresu elektroakustyki, techniki ultradźwiękowej, technik  cyfrowego przetwarzania sygnałów akustycznych, ochrony i prognozowania hałasu i wibracji. Zna problematykę komunikacji za pomocą sygnału mowy. Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w radiofonii, telewizji, kinematografii, fonografii i przemyśle rozrywkowym, w teatrach dramatycznych i operowych, w jednostkach projektowania nagłośnienia i systemów dźwiękowych. Dogłębnie zna problematykę  urządzeń i systemów elektroakustycznych oraz multimedialnych oraz zagadnienia związane z realizacją dźwięku. Umie projektować przetworniki i systemy elektroakustyczne, a także adaptację akustyczną wnętrz. Potrafi wykonywać pomiary akustyczne, dokonywać analizy i przetwarzania sygnałów akustycznych, posługiwać się aparaturą. Ma wiedzę z zakresu audiologii, audiometrii oraz protetyki słuchu, zna problematykę aparatów słuchowych.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Wydział/kierunek: ELEKTRONIKI/ELEKTRONIKA

II stopień: studia stacjonarne. Czas trwania: 4 semestry. Tytuł zawodowy: MAGISTER
Możliwość kontynuacji studiów: Studia III – studia doktoranckie w pokrewnych kierunkach.

Sylwetka absolwenta: specjalność Akustyka (EAK)

Absolwent studiów II stopnia kierunku Elektronika jest przygotowany do kreowania postępu technicznego. Posiada umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych z akustyką, elektroniką i telekomunikacją, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytucjach badawczych.

W zakresie elektroniki uzyskana głęboka wiedza z zakresu: metod numerycznych i metod optymalizacji, zastosowań automatyki i ultradźwięków oraz metrologii optycznej umożliwia mu kreowanie postępu w elektronice.

Absolwent specjalności Akustyka posiada wiedzę z zakresu akustyki fizycznej, dźwięku cyfrowego, urządzeń głośnikowych oraz hałasów i wibracji, w tym zna problematykę prognozowania w akustyce środowiska i tworzenia map akustycznych. Zna zaawansowane metody analizy i przetwarzania sygnałów akustycznych, komputerowego modelowania w akustyce, zastosowań techniki ultradźwiękowej w przemyśle i medycynie. Zna zagadnienia bio- i hydroakustyki, diagnostyki akustycznej oraz reżyserii dźwięku.

Dzięki głębokiej wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz nabytym umiejętnościom pracy w zespole absolwent studiów II stopnia kierunku elektronika i telekomunikacja, specjalności Akustyka jest przygotowany nie tylko do kreowania postępu technicznego, ale również do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).